CatalogueKatalog

A star catalogue, or star catalog, is an astronomical catalogue that lists stars. In astronomy, many stars are referred to simply by catalogue numbers. There are a great many different star catalogues which have been produced for different purposes over the years, and this article covers only some of the more frequently quoted ones. Star catalogues were compiled by many different ancient peoples, including the Babylonians, Greeks, Chinese, Persians and Arabs. Most modern catalogues are available in electronic format and can be freely downloaded from NASA’s Astronomical Data CenterEn stjärna katalog, eller en stjärna katalog, är en astronomisk katalog som listar stjärnor. Inom astronomin finns många stjärnor som avses bara genom att katalognummer. Det finns en mängd olika stjärna kataloger som har producerats för olika ändamål under åren, och denna artikel endast omfattar vissa av de mer ofta citerade sådana. Star kataloger sammanställda av många olika forntida folk, även babylonierna, grekerna, kinesiska, perser och araber. De flesta moderna kataloger finns tillgängliga i elektroniskt format och kan fritt laddas ner från NASA: s astronomiska Data Center

Kommentera CatalogueKatalog

1 + 5 =