Closest retailerÅterfösäljare

Retail consists of the sale of goods or merchandise from a fixed location, such as a department store, boutique or kiosk, or by mail, in small or individual lots for direct consumption by the purchaser. Retailing may include subordinated services, such as delivery. Purchasers may be individuals or businesses. In commerce, a “retailer” buys goods or products in large quantities from manufacturers or importers, either directly or through a wholesaler, and then sells smaller quantities to the end-user. Retail establishments are often called shops or stores. Retailers are at the end of the supply chain. Manufacturing marketers see the process of retailing as a necessary part of their overall distribution strategy. The term “retailer” is also applied where a service provider services the needs of a large number of individuals, such as a public utility, like electric powerRetail består av försäljning av varor från en fast plats, till exempel ett varuhus, butik eller kiosk, eller per post, i små eller enskilda partier för direkt konsumtion av köparen. Detaljhandeln kan omfatta efterställda tjänster, t.ex. leverans. Köpare kan vara individer eller företag. Inom handel, köper en “återförsäljare” varor eller produkter i stora kvantiteter från tillverkare eller importörer, antingen direkt eller via en grossist och sedan säljer mindre kvantiteter till slutanvändaren. Detaljhandelsföretag som kallas ofta butiker eller butiker. Återförsäljare finns i slutet av leverantörskedjan. Tillverkning marknadsförare se processen från detaljhandeln som en nödvändig del av deras totala distributionsstrategi. Termen “alltid” är också tillämpas när en tjänsteleverantör tjänster behoven hos ett stort antal individer, som ett statligt affärsverk, som elkraft

Kommentera Closest retailerÅterfösäljare

7 + 2 =